Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest ściśle związane z prawem zabudowy, które zgodnie z art. 4 Prawa budowlanego przysługuje każdemu, kto ma właśnie taki tytuł prawny. Wbrew pozorom nie chodzi tu jedynie o własność i użytkowanie wieczyste, lecz również wiele innych stosunków prawnych. Aby uniknąć wątpliwości, warto poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – co mówi prawo?

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pr. bud. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest niezbędne do wydania pozwolenia na budowę. Oświadczenie to stanowi również obligatoryjny element zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Wynika to jednoznacznie z art. 30 ust. 2a pkt 1) pr. bud. Wobec tego rzeczywiste posiadanie takiego prawa przez inwestora stanowi warunek zgodnego z prawem prowadzenia robót budowlanych. Definicję legalną omawianego uprawnienia znajdziemy w art. 3 pkt 11 pr. bud., zgodnie z którym prawem tym jest tytuł prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, zarządu w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (tzw. trwały zarząd) bądź stosunku zobowiązaniowego (głównie umowy), którego treść obejmuje uprawnienie do prowadzenia robót budowlanych. Mamy zatem do czynienia z całą gamą praw, które łączy element korzystania z danej nieruchomości.

Należy pamiętać, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 k.k.). Aktualny wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. Znajdziemy tam standardowe rubryki, takie jak dane inwestora – osoby fizycznej, dane osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, jeśli jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej (np. spółką jawną lub komandytową). Osoba uprawniona to również pełnomocnik inwestora. Kolejnym elementem formularza jest rubryka zawierająca dane nieruchomości, której dotyczy wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Należy podać m.in. identyfikator działki ewidencyjnej, a jeżeli oświadczenie ma postać papierową, w miejsce identyfikatora można wskazać obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. Jeśli oświadczenie dotyczy kilku nieruchomości, dane każdej z nich dodaje się w formularzu lub zamieszcza na osobnych stronach, stanowiących załącznik do oświadczenia.

By addminr